Słownik Oracle ®
ALTER TABLE - Modyfikacja tabeli.
ALTER TABLE Tabela ADD (Nowa_kolumna NUMBER(2)); - Dodanie kolumny w tabeli.
ALTER TABLE Tabela MODIFY (Nazwa_kolumny VARCHAR2(50)); - Zmiana typu kolumny;
ALTER TABLE Tabela DROP COLMN Nazwa_kolumny; - Usunięcie kolumny z tabeli.
ALTER TABLE Tabela DROP (Kolumna1, Kolumna2)
Do kolumny oznaczonej jako "nieużywana" nie ma dostępu.

AVG - Wartość średnia kolumny.
SELECT AVG(Wynagrodzenie) FROM Personel;

COALESCE - Funkcja zastąpienia wartości pustej NULL.
SELECT Nazwisko,Imie,COALESCE(Wynagrodzenie,0) FROM Personel;

COMMIT - zatwierdzenie transakcji.

COUNT -Ilość wierszy w tabeli spełniających wybrany warunek.
SELECT COUNT(Tytul) FROM Biblioteka WHERE Nazwisko='Dick' AND Imie='Philip K.';

CREATE TABLE - Tworzenie tabeli.
CREATE TABLE Biblioteka (
Tytul VARCHAR2(80) NOT NULL,
Nazwisko_Imie VARCHAR2(80),
Cena NUMBER(5,2));

CREATE TABLE Tabela AS SELECT * FROM Tabela2 - Tworzenie tabeli na podstawie innej tabeli.
Polecenie tworzenia tabeli na podstawie innej nie zadziała jeżeli jedna z kolumn jest typu LONG.

CREATE VIEW - Tworzenie perspektywy.

DECODE - Funkcja zastępowania wartości innymi wartościami.

DELETE FROM - Usunięcie wszystkich wierszy tabeli.
DELETE FROM Tabela;

DELETE FROM ... WHERE ... - Usuwanie wybranych wierszy tabeli.
DELETE FROM Tabela WHERE Warunek;

DESC, DESCRIBE - Przeglądanie struktury tabeli, perspektywy.
DESC Tabela;

DISTINCT - Funkcja wyznaczająca wartości niepowtarzalne.
SELECT DISTINCT Nazwisko_autora FROM Biblioteka;

DROP TABLE - Usunięcie tabeli bez możliwości cofnięcia.
DROP TABLE Tabela;
Instrukcja ROLLBACK nie działa po poleceniu DROP.

INSERT INTO - Wpisywanie danych do tabeli.
INSERT INTO Biblioteka (Tytul,Nazwisko,Imie,Cena) VALUES ('Ubik','Dick','Philip',42.50);

INTERSECT - Uzyskanie wspólnych wierszy kilku tabel.
SELECT Tytul FROM Bliblioteka1 INTERSECT SELECT Tytul FROM Biblioteka2

MERGE - Dopisywanie i aktualizacja wierszy tabeli (INSERT i UPDATE).

MAX - Wartość maksymalna kolumny.
SELECT MAX(Wynagrodzenie) FROM Personel;

MIN - Wartość minimalna kolumny.
SELECT MIN(Wynagrodzenie) FROM Personel;

MINUS - Uzyskanie wierszy tabeli niepowtarzających się w drugiej.
SELECT Tytul FROM Bliblioteka1 MINUS SELECT Tytul FROM Biblioteka2

NULL - Brak wartości, wypełnienia w tabeli.
SELECT Nazwisko, Imie WHERE Wynagrodzenie IS NULL;
SELECT Nazwisko, Imie WHERE Wynagrodzenie IS NOT NULL;

NVL - Funkcja zastąpienia wartości pustej NULL.
SELECT Nazwisko,Imie,NVL(Wynagrodzenie,0) FROM Personel;

ORDER BY - Funkcja sortująca.
Select naziwsko,Imie FROM Personel ORDER BY Nazwisko.

RENAME - Zmiana nazwy tabeli.
RENAME Stara_nazwa_tabeli1 TO Nowa_nazwa_tabeli2;

ROLLBACK - Wycofanie transakcji.

ROWNUM - Nr zwracanego wiersza zapytania.
SELECT * FROM Tabela WHERE ROWNUM<=10;

SELECT - Odczytywanie wybranych kolumn tabeli.
Ilość wierszy określa warunek po WHERE.
SELECT Imie, Nazwisko, Wynagrodzenie FROM Personel WHERE Pensja>=1500
SELECT * FROM Personel; - Odczytanie wszystkich kolumn i wierszy tabeli

SUM - Sumowanie wybranych pozycji tabeli.
SELECT SUM(Pensja), SUM(Zus) FROM Pracownicy

TO_CHAR - Przekształca datę na ciąg znaków
TO_CHAR(Data_urodzenia,'YY-MM-DD')
TO_CHAR(SysDate,'HH:MI:SS')

TO_DATE - Przekształca ciąg znaków na liczbę lub datę.
TO_DATE(Zmienna,'YYYY-MM-DD')

TRANSLATE - Funkcja zastępowania kolejnych znaków w ciągu.

TRUNCATE TABLE - Usunięcie wszystkich wierszy tabeli bez możliwości cofnięcia.
TRUNCATE TABLE Tabela;

UNION ALL - Połączenie wierszy kilku tabel.
SELECT Tytul FROM Bliblioteka1 UNION ALL SELECT Tytul FROM Biblioteka2

UPPER - Funkcja wielkich liter.
SELECT * FROM Biblioteka WHERE UPPER(Tytul) LIKE '%ODRODZENIE%';

|| Konkatenacja - Łączenie ciągów znaków.
SELECT Imie || ' ' || Nazwisko FROM Personel;


Licznik

© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt