Wybrane tematy
TYPY DANYCH

CHAR(x) - do 2000 znaków
VARCHAR2(x) - do 4000 znaków
NUMBER(x,d)
LONG - do 2 GB-1 (tylko jedna taka kolumna w tabeli)
DATE - Data

ROWID - identyfikator
UROWID

CLOB - do 4GB dane znakowe
BLOB - do 4GB dane binarne
BFILE - do 4GB dane składowe


SCHEMAT (SCHEMA)

Tabele (TABLE)
Indeksy (INDEX)
Perspektywy (VIEW)
Sekwencje (SEQUENCE)
Synonimy (SYNONYM)
Połączenia między bazami danych (DATA LINK)
Procedury (PROCEDURE)
Pakiety (PACKAGE)
Migawki (SNAPSHOT)

TABELE

Przeglądanie tabeli:
SELECT * FROM Tabela
SELECT * FROM Nowak.Tabela
SELECT * FROM Kowalski.Tabela
Dwa ostatnie przypadki to tabele zwarte w schematach osób, mogą być różne !

Przeglądanie struktury tabel:
DESC Tabela
DESCRIBE Tabela

Tworzenie tabeli:
CREATE TABLE
CREATE TABLE Tabela2 as SELECT * FROM Tabela1;

Modyfikacja tabel
ALTER TABLE

Odnajdywanie wartości pustych danej kolumny.
SELECT * FROM Tabela WHERE Kolumna IS NULL;

Odnajdywanie wartości wypełnionych.
SELECT * FROM Tabela WHERE Kolumna IS NOT NULL;

Wypełnianie wartości pustych.
COALESCE(Kolumna,0);
NVL(Kolumna,0);

Wpisywanie danych do tabeli
INSERT INTO Tabela (kolumna1, kolumna2, …) VALUES (wartość1, wartość2, …)

Usuwanie wybranych wierszy tabeli
DELETE FROM Schemat.Tabela WHERE Warunek

Usuwanie wszytkich wierszy tabeli
DELETE FROM Tabela
TRUNCATE TABLE Tabela - bez możliwości cofnięcia !

Zmiana nazwy tabeli
RENAME Stara_nazwa_tabeli1 TO Nowa_nazwa_tabeli2

Usuwanie tabeli
DROP TABLE Nazwa_tabeli; - bez możliwości cofnięcia ROLLBACK

Złączenia naturalne i wewnętrzne

UNION - Służy do łączenia tabel w zapytaniach.

INTERSECT - Wybiera wiersze wspólne z tabel;

MINUS - Wybiera wiersze różniące się między sobą z tabel.© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt